E-dziennik

Plan Lekcji

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Pedagog szkolny – Beata Samorek
Psycholog szkolny – Lorentina Gierz


Ważne w czasie epidemii i zdalnego nauczania:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zdalna-pomoc-info-do-rodzcow-i-uczniow.docx

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/pomoc-psychiatryczna.docx

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wroclawska-strona.docx

Zasady kontaktu z pedagogiem i psychologiem w roku szkolnym 2020/21

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniami wynikającymi z zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w tym roku szkolnym zmodyfikowane zostały zasady kontaktu z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym.

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.
Sprawy wymagające indywidualnego kontaktu będą z Państwem planowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi organizacji pracy na rok szkolny 2020/21 i zwrócenie uwagi na zalecenie Dyrektora Szkoły o zasłanianiu ust i nosa na terenie Szkoły w strefach wspólnych zajmowanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli.

W gabinecie, ze względu na warunki lokalowe, obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).


Poniżej przedstawiamy prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci:

http://sp1.wroclaw.pl/jak-bezpiecznie-korzystac-z-sieci/
http://sp1.wroclaw.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dziecka-w-sieci/
http://sp1.wroclaw.pl/bezpieczne-dzieco-w-sieci-porady-dla-rodzicow/

Domowa Szkoła
Witamy serdecznie uczniów SP1
Jesteśmy w nietypowej sytuacji i uczycie się w domu. Dla niektórych może to być łatwe i przyjemne dla innych kłopotliwe. Siedzimy w domu i może to nam się kojarzyć z niepracowaniem. Fakty są takie, że nauczyciele będą Wam zadawać codziennie pakiet zadań do wykonania zgodnie z planem lekcji. Kiedy sami musicie sobie zorganizować dzień od początku do końca. Zaplanować różne rzeczy, żeby udało się Wam je wykonać. Podpowiadamy kilka pomysłów, które mogą Wam w tym pomóc.
Jak ułożyć dzień?
Zaczynamy!

 1. Czyste biurko.
  W efektywnej nauce pomaga posprzątane i zadbane miejsce pracy. Zadbaj, żeby nic Cię nie rozpraszało, żebyś nie musiał/a szukać miejsca do nauki w całym domu.
 2. Zacznij szybko.
  Nie odwlekaj momentu rozpoczęcia pracy. Zacznij przed 9.00 usiądź na krótko(15 min.), żeby zaplanować to co będziesz robić.
 3. Przyjemność na koniec.
  Najpierw zacznij od obowiązków. Zrób te rzeczy, które są mniej przyjemne, a potem te najprzyjemniejsze. Jeśli będziesz zaczynać dzień od tego co jest dla Ciebie najfajniejsze np. gry na komputerze, rozmowy z rówieśnikami bardzo trudno będzie Ci wziąć się do pracy.
 4. Zrób plan.
  Zacznij od zrobienia planu.
  Możesz posłużyć się swoim planem lekcji.
  Popatrz co jest do zrobienia.
  Na podstawie tego przygotuj sobie listę zadań do wykonania.
  Jeśli jakiś przedmiot sprawia ci szczególną trudność, zadanie z niego podziel sobie na części i zaplanuj kolejność ich wykonania.

Kiedy wypełnisz punkty dnia możesz zabrać się za najprzyjemniejsze.

5. Krótkie przerwy.
W każdym dniu może Ci się udać pracować z różną intensywnością.
Niezależnie od tego, ile będziesz się uczyć mniej więcej co 30minut warto sobie robić przerwy. W trakcie takiej przerwy możesz się trochę poruszać, zrobić kilka ćwiczeń, można coś posprzątać. Odradzam granie na komputerze, zabawy lub robienie innych rzeczy, które Cię wciągną. Jeśli dasz się wciągnąć trudno będzie Ci wrócić do pracy

6. Zasady ułatwiające organizację nauki.
• praca przez 30 minut
Kiedy zaczynasz pracę umów się z sobą na pracę przez 30 min, potem zrobisz sobie zasłużoną krótką przerwę.
• rejestr czasu pracy
Jeśli jest ci trudno wziąć się do roboty i trudno Ci wytrzymać w pracy możesz włączyć stoper i w ten sposób mobilizować siebie do tego, żeby pracować przez cały czas kiedy stoper jest włączony.
• zasada 2 min
Wszystko to co zajmuje mniej niż 2 minuty zrób od razu, czyli pościel łóżko, odłóż kubek itd.

Zadanie (oczywiście) dla chętnych.
Odeślij nam informację – trzy rzeczy, które najbardziej pomagają Ci z wymienionych punktów.

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

Głównym odbiorcą działań pedagoga i psychologa w szkole są uczniowie. Wszelkie podejmowane działania we współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły mają służyć właśnie im.

Role pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i w klasie funkcjonował prawidłowo i czuł się bezpiecznie.

Do zadań pedagoga szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 2. Poznawanie, zbieranie i klasyfikowanie informacji na temat uczniów, sytuacji rodzinnej, problemu czy niepokojącego zjawiska.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 4. Opieka nad uczniami uzdolnionymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Prowadzenie dla uczniów zajęć socjoterapeutycznych.
 6. Spotkania interwencyjne dla uczniów doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych.
 7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Praca z rodzicami:

 1. Spotkania z rodzicami służące znalezieniu rozwiązaniu problemów wychowawczych lub określenia możliwych do zastosowania form wsparcia.
 2. Motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 3. Spotkania dla rodziców służące określeniu swojej roli i odpowiedzialności wobec dziecka.
 4. Spotkania dla rodziców o charakterze psychoedukacyjnym i konsultacyjnym:
 • spotkania pozwalające na szersze rozumienie problemu dzieci z trudnościami w uczeniu się, wskazujące możliwości diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
 • konsultacje tematyczne,
 • spotkania wspierające w doświadczaniu problemów w rodzinie.

  5. Spotkania o charakterze interwencyjnym (w zależności od potrzeby).

Praca z nauczycielami:

 1. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu.
 2. Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 3. Udzielanie długofalowej pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalistycznej pomocy.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i psychologiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Do zadań psychologa szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka i powiązanie ich z aktualną sytuacją życiową.
 3. Spotkania indywidualne dla uczniów ukierunkowane na rozwiązanie problemu i wsparcie w trudnych sytuacjach.
 4. Spotkania interwencyjne dla uczniów polegające na nauce rozwiązywania sporów i problemów.
 5. Prowadzenie zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

Praca z rodzicami:

 1. Pomoc w rozpoznawaniu przyczyn doświadczanych problemów wychowawczych oraz poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi.
  • pozwalające na odnalezienie w swoich życiowych doświadczeniach zasobów umożliwiających zmianę,
  • ukierunkowane na zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych,
  • wyjaśniające w jaki sposób doświadczane kryzysy małżeńskie i osobiste rzutują na przeżywane przez dziecko trudności w szkole.Spotkania dla rodziców o charakterze edukacyjnym i konsultacyjnym:
 2. Spotkania wspierające dla rodziców służące odzyskaniu poczucia kompetencji
  i satysfakcji w roli rodzica.

Praca z nauczycielami:

 1. Spotkania w celu rozpoznania potrzeb zespołów klasowych, omówienia diagnozy klimatu klasy, zyskania rozeznania w relacjach uczeń – uczeń.
 2. Spotkania dla nauczycieli zainteresowanych próbą określenia swojej relacji z uczniem i rozpoznaniem możliwości uruchomienia procesu zmiany.
 3. Pomoc dla nauczycieli w rozpoznaniu gier uczniowskich utrudniających / zakłócających prowadzenie lekcji.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i pedagogiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie wychowawców klas,  innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Doskonaląc umiejętności i kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym pomaganiem pedagog i psycholog biorą udział w szkoleniach doskonalących oraz korzystają z superwizji pracy własnej. Dzięki temu nie ustają w poszukiwaniach rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, zwiększając rozumienie, własną świadomość a w rezultacie satysfakcjonujący efekt końcowy – pomoc dziecku.

WAŻNE TELEFONY:
112 – numer alarmowy
986 – straż miejska
987 – wojewódzkie zarządzanie kryzysowe
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
800 080 222 -całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli (ITAKA)