E-dziennik

Plan Lekcji

Kiermasz Bożonarodzeniowy

ABC ŚWIETLICY SZKOLNEJ – PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH

Świetlica funkcjonuje obecnie według zmienionych zasad – prosimy o zapoznanie się z “Aneksem do Regulaminu Świetlicy w SP1” dostępnym na szkolnej stronie w zakładce “Świetlica”, szczególnie z informacją nt. przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.

Podział sal świetlicowych w roku szkolnym 2020 / 21:

6.30 / 7.00 – 8.00 – sale 2 i 4 (grupy mieszane – sala nr 2: klasy pierwsze i trzecie; sala 4: klasy drugie i klasy 4 i 5)

8.00 – 11.35

 • klasa 1 a – sala 2
 • klasy 2 a, 2 d – sala 4
 • klasa 3 b – sala 36
 • klasa 3 c – sala 2

11.35 – 15.25

 • klasy 1 b, 1 c – sala 2
 • klasy 2 b, 2 c – sala 4
 • klasa 3 a – sala 36, po godz. 16 sala 2
 • klasy 4 – 6 – sala 20, po godz. 16 sala 4
 • dodatkowe sale do dyspozycji świetlicy na parterze: sala 1, sala 9

15.25 – 17.00 – grupy mieszane

Druga zmiana po lekcjach

 • 1 a – sala 2
 • 2 a, 2 d – sala 4
 • 3 b – sala 36 (do 16.00, po godz. 16 sala 2)
 • 3 c – sala 2

16.00 – 17.00 – sala 2 (klasy pierwsze i trzecie) i 4 (klasy drugie, klasy 4-5)

30 sierpnia 2020
Aneks do Regulaminu Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY

 1. W świetlicy szkolnej obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS oraz “Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu.”
 2. Każda grupa świetlicowa ma przypisaną salę, w której odbywać się będzie większość zajęć.
 3. W razie potrzeby i w miarę możliwości zajęcia świetlicowe mogą być organizowane również w innych salach.
 4. W klasach 1 – 3 w dalszym ciągu obowiązuje zmianowość. Sale między zmianami będą dezynfekowane.
 5. Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W salach dostępny jest środek do dezynfekcji rąk.
 7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8. Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS będziemy organizować zajęcia na świeżym powietrzu na terenie szkoły (uwzględniając warunki pogodowe).
 9. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach (stały grafik).
 10. Zalecamy, by ograniczyć rozmowy z wychowawcami świetlicy do kontaktów przez telefon (71 798 68 36, telefon wewnętrzny sala nr 2 – 203; sala nr 4 – 202) lub drogą mailową.
 11. Jeśli dziecko posiada jakiekolwiek dolegliwości (np. katar alergiczny, przewlekły kaszel wynikający z astmy oskrzelowej), rodzic zobligowany jest poinformować o tym pisemnie w “Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczniowie klas pierwszych
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci do/ze świetlicy z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) – przez cały okres adaptacyjny (do końca września 2020r.). Po tym okresie obowiązują zasady takie jak w klasach 2 – 3.

  2. Uczniowie klas 2 – 3
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzający dziecko do świetlicy nie wchodzą do szkoły. Wyjątkiem są rodzice nowych uczniów naszej szkoły (zasady takie jak u pierwszaków).
 • Uczeń po wejściu do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji rąk i udaje się do szatni, a następnie do świetlicy.
 • Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodzica lub osobę upoważnioną z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

  3. Uczniowie klas 4 –6
 • Rodzice/osoby upoważnione odbierający ucznia ze świetlicy mogą przebywać na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie wspólnej (parter, między drzwiami ppoż.), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
 • Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przyjście po dziecko pracownikowi szkoły (portiernia) i oczekuje na dziecko w wyznaczonej strefie wspólnej.

  4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.

  5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe (rodzica lub innego opiekuna). Należy ograniczyć liczbę osób upoważnionych do minimum.

  6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

  7. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.