E-dziennik

Kalendarz

Na czas nauki zdalnej

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21

W związku z zarządzeniem Departamentu Edukacji, z uwagi na ogłoszony stan epidemii, szkoła pozostaje zamknięta dla interesantów i w tej wyjątkowej sytuacji zmieniamy sposób zgłaszania uczniów do świetlicy.

I nabór uczniów odbył się w terminie 09.06. – 18. 06. 2020 i dotyczył obecnych uczniów klas I – VII.

II nabór uczniów odbędzie się w terminie 24.08. – 04.09.2020:

  • Dotyczy klas pierwszych lub nowych uczniów naszej szkoły.
  • Zapisy 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – szczegółowe informacje dostępne będą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
  • “Karta zgłoszenia do świetlicy” jest do pobrania poniżej, należy złożyć ją w świetlicy do 4 września.
  • Prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem świetlicy szkolnej” dostępnym powyżej.
  • W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (71 7986836) lub kierownikiem świetlicy (kryfaj2362@edu.wroclaw.pl).

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-2020-21.pdf

I. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
11. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
12. Ograniczone zostają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
13. Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
14. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
15. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. W szatni wykorzystuje się co drugi boks.
17. Unikamy organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
21. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, rodzic będzie mógł wejść do szkoły jedynie w uzasadnionym przypadku za zgodą dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
22. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
23. Przed wejściem do budynku konieczne jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, można zapoznać się z informacją dotyczącą jego użycia.
24. Stałą procedurą jest regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
25. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
26. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Spożywają posiłki pod opieką pracowników szkoły według ustalonego grafiku.

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas 1 –3, którym rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą zapewnić opieki w domu, w związku koniecznością powrotu rodzica do pracy (nie zdalnej).
2. Do szkoły w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wyłączaniem dzieci, których jeden rodziców pozostaje na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim lub wychowawczym.
3. Do szkoły w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora szkoły po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna konieczności skorzystania z opieki.
4. Rodzice wymienieni w punktach powyżej są zobowiązani do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Zgłoszenie dziecka do szkoły odbywa się poprzez dziennik Vulcan do Dyrektora szkoły w określonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7. Jeśli dziecko posiada jakiekolwiek dolegliwości (np. katar alergiczny, przewlekły kaszel wynikający z astmy oskrzelowej), rodzic zobligowany jest poinformować o tym pisemnie Dyrektora szkoły.
8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe (rodzica lub innego opiekuna – należy ograniczyć liczbę osób upoważnionych do minimum).
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
10. Rodzic zobowiązany jest regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak częste mycie rąk z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niepodawania ręki na powitanie oraz powinien zwrócić uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania (w chusteczkę lub w zgięcie łokcia).
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Szkoła przechodzi w tryb pracy szczególnej, będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00.
13. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do szkoły do godziny 8.50.
14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
15. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły oczekuje w przedsionku (przed szklanymi drzwiami) na pracownika szkoły i przekazuje dziecko pod opiekę placówki.
16. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przyjście po dziecko przez domofon pracownikowi szkoły i oczekuje na dziecko przed wejściem do budynku.
17. W przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości osobistego odebrania dziecka ze szkoły, może upoważnić pisemnie dodatkowe osoby do odbioru dziecka lub wyrazić zgodę na jego samodzielny powrót do domu wypełniając załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
18. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, rodzic będzie mógł wejść do szkoły jedynie w uzasadnionym przypadku za zgodą dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
19. Zalecamy, by ograniczyć rozmowy z pracownikami szkoły do kontaktów przez telefon oraz drogą mailową.

m