E-dziennik

Plan Lekcji

Procedury w roku szkolnym

31 SIERPNIA 2020

ZAPISY DO ŚWIETLICY – LISTY ZGŁOSZONYCH UCZNIÓW (klasy 2 – 6)

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z listami uczniów zapisanych do świetlicy, które powstały na podstawie przesłanych w czerwcu zgłoszeń. Do piątku (4 września) należy dostarczyć wypełnioną “Kartę zgłoszenia” (do pobrania ze szkolnej strony internetowej).

Karty zapisu prosimy wrzucać do pudełek udostępnionych w salach nr 2 i 4 (na parterze).

LISTY ZAPISANYCH UCZNIÓW DO ŚWIETLICY – PLIKI PDF
http://sp1.wroclaw.pl/lista-4-a-i-4-b/
http://sp1.wroclaw.pl/klasy-5-6/
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-3-c
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-3-b.pdf
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-3-a.pdf
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-2-d.pdf
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Klasa-2-c.pdf
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-2-b.pdf
http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/klasa-2-a.pdf

ABC ŚWIETLICY SZKOLNEJ – PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH

Świetlica funkcjonuje obecnie według zmienionych zasad – prosimy o zapoznanie się z “Aneksem do Regulaminu Świetlicy w SP1” dostępnym na szkolnej stronie w zakładce “Świetlica”, szczególnie z informacją nt. przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.

Podział sal świetlicowych w roku szkolnym 2020 / 21:

6.30 / 7.00 – 8.00 – sale 2 i 4 (grupy mieszane – sala nr 2: klasy pierwsze i trzecie; sala 4: klasy drugie i klasy 4 i 5)

8.00 – 11.35

 • klasa 1 a – sala 2
 • klasy 2 a, 2 d – sala 4
 • klasa 3 b – sala 36
 • klasa 3 c – sala 2

11.35 – 15.25

 • klasy 1 b, 1 c – sala 2
 • klasy 2 b, 2 c – sala 4
 • klasa 3 a – sala 36, po godz. 16 sala 2
 • klasy 4 – 6 – sala 20, po godz. 16 sala 4
 • dodatkowe sale do dyspozycji świetlicy na parterze: sala 1, sala 9

15.25 – 17.00 – grupy mieszane

Druga zmiana po lekcjach

 • 1 a – sala 2
 • 2 a, 2 d – sala 4
 • 3 b – sala 36 (do 16.00, po godz. 16 sala 2)
 • 3 c – sala 2

16.00 – 17.00 – sala 2 (klasy pierwsze i trzecie) i 4 (klasy drugie, klasy 4-5)

30 sierpnia 2020
Aneks do Regulaminu Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY

 1. W świetlicy szkolnej obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS oraz “Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu.”
 2. Każda grupa świetlicowa ma przypisaną salę, w której odbywać się będzie większość zajęć.
 3. W razie potrzeby i w miarę możliwości zajęcia świetlicowe mogą być organizowane również w innych salach.
 4. W klasach 1 – 3 w dalszym ciągu obowiązuje zmianowość. Sale między zmianami będą dezynfekowane.
 5. Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W salach dostępny jest środek do dezynfekcji rąk.
 7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8. Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS będziemy organizować zajęcia na świeżym powietrzu na terenie szkoły (uwzględniając warunki pogodowe).
 9. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach (stały grafik).
 10. Zalecamy, by ograniczyć rozmowy z wychowawcami świetlicy do kontaktów przez telefon (71 798 68 36, telefon wewnętrzny sala nr 2 – 203; sala nr 4 – 202) lub drogą mailową.
 11. Jeśli dziecko posiada jakiekolwiek dolegliwości (np. katar alergiczny, przewlekły kaszel wynikający z astmy oskrzelowej), rodzic zobligowany jest poinformować o tym pisemnie w “Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczniowie klas pierwszych
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci do/ze świetlicy z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) – przez cały okres adaptacyjny (do końca września 2020r.). Po tym okresie obowiązują zasady takie jak w klasach 2 – 3.

  2. Uczniowie klas 2 – 3
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzający dziecko do świetlicy nie wchodzą do szkoły. Wyjątkiem są rodzice nowych uczniów naszej szkoły (zasady takie jak u pierwszaków).
 • Uczeń po wejściu do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji rąk i udaje się do szatni, a następnie do świetlicy.
 • Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodzica lub osobę upoważnioną z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

  3. Uczniowie klas 4 –6
 • Rodzice/osoby upoważnione odbierający ucznia ze świetlicy mogą przebywać na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie wspólnej (parter, między drzwiami ppoż.), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
 • Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przyjście po dziecko pracownikowi szkoły (portiernia) i oczekuje na dziecko w wyznaczonej strefie wspólnej.

  4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.

  5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe (rodzica lub innego opiekuna). Należy ograniczyć liczbę osób upoważnionych do minimum.

  6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

  7. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

19 sierpnia 2020
ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w r. szkol. 2020/21

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH lub nowi uczniowie naszej szkoły

 • Nabór uczniów odbędzie się w terminie 24.08. – 04.09.2020.
 • “Karta zgłoszenia do świetlicy” jest do pobrania ze szkolnej strony internetowej i należy ją przesłać drogą mailową do 4 września 2020 r.
 • Wypełnioną i podpisaną kartę (link poniżej) prosimy przesłać na adres mailowy kierownika świetlicy: kryfaj2362@edu.wroclaw.pl . Karta zostanie wydrukowana i nie ma potrzeby doniesienia jej do szkoły.
 • 1 września będzie możliwość spotkania z wychowawcami grupy świetlicowej – szczegółowe informacje będą dostępne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

KLASY DRUGIE, TRZECIE, CZWARTE i PIĄTE

 • Zgłaszanie uczniów do świetlicy odbyło się w terminie 09.06. – 18. 06. 2020 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.
 • Prosimy rodziców o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania ze szkolnej strony internetowej) do 4 września.
 • Karty zapisu (link poniżej) prosimy wrzucać do pudełka udostępnionego w świetlicy w sali nr 2 i 4.
 • 1 września będzie możliwość spotkania z wychowawcami grupy świetlicowej – szczegółowe informacje będą dostępne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-2020-21.pdf

W związku z zarządzeniem Departamentu Edukacji, z uwagi na ogłoszony stan epidemii, szkoła pozostaje zamknięta dla interesantów i w tej wyjątkowej sytuacji zmieniamy sposób zgłaszania uczniów do świetlicy.

I nabór uczniów odbył się w terminie 09.06. – 18. 06. 2020 i dotyczył obecnych uczniów klas I – VII.

II nabór uczniów odbędzie się w terminie 24.08. – 04.09.2020:

 • Dotyczy klas pierwszych lub nowych uczniów naszej szkoły.
 • Zapisy 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – szczegółowe informacje dostępne będą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • “Karta zgłoszenia do świetlicy” jest do pobrania poniżej, należy złożyć ją w świetlicy do 4 września.
 • Prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem świetlicy szkolnej” dostępnym powyżej.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (71 7986836) lub kierownikiem świetlicy (kryfaj2362@edu.wroclaw.pl).

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-2020-21.pdf