Do zadań pedagoga szkolnego należą:

Praca z uczniami

·  Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

·  Poznawanie, zbieranie i klasyfikowanie informacji na temat uczniów, sytuacji rodzinnej, problemu czy niepokojącego zjawiska.

·  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

·  Opieka nad uczniami uzdolnionymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

·  Prowadzenie dla uczniów zajęć socjoterapeutycznych.

·  Spotkania interwencyjne dla uczniów doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych.

·  Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

·  Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Praca z rodzicami

·  Spotkania z rodzicami służące znalezieniu rozwiązaniu problemów wychowawczych lub określenia możliwych do zastosowania form wsparcia.

·  Motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

·  Spotkania dla rodziców służące określeniu swojej roli i odpowiedzialności wobec dziecka.

·  Spotkania dla rodziców o charakterze psychoedukacyjnym i konsultacyjnym:

·  spotkania pozwalające na szersze rozumienie problemu dzieci z trudnościami w uczeniu się, wskazujące możliwości diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

·  konsultacje tematyczne,

·  spotkania wspierające w doświadczaniu problemów w rodzinie.

5. Spotkania o charakterze interwencyjnym (w zależności od potrzeby).

Praca z nauczycielami

·  Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu.

·  Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

·  Udzielanie długofalowej pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalistycznej pomocy.

·  Spotkania z wychowawcą, rodzicem i psychologiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia.

·  Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

·  Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Doskonaląc umiejętności i kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym pomaganiem pedagog bierze udział w szkoleniach doskonalących oraz korzysta z superwizji pracy własnej. Dzięki temu nie ustaje w poszukiwaniach rozwiązań w trudnych sprawach.

Skip to content