W ramach zakresu obowiązków psycholog szkolny współpracuje z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Pracując z uczniem, podejmuję działania diagnozujące trudności emocjonalne dziecka powiązane z jego z aktualną sytuacją życiową.

Dla uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponuję zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny z uwzględnieniem jego faz rozwojowych i potrzeb. Spotkania indywidualne dla uczniów ukierunkowane są na rozwiązanie problemu i udzielenie wsparcia w trudnych sytuacjach. Przeprowadzam również spotkania interwencyjne dla uczniów polegające na nauce rozwiązywania sporów i problemów, pomagając zrozumieć, że jest to nieodzowna umiejętność w naszym życiu.

Współprowadzę lub organizuję zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Rodzicom mogę zaproponować pomoc w rozpoznawaniu przyczyn doświadczanych problemów wychowawczych oraz poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi.

Podczas rozmów wspólnie podążamy w kierunku odnalezienia w swoich życiowych doświadczeniach zasobów umożliwiających zmianę. Ukierunkowuję na zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych, jeśli istniej taka potrzeba.

Oferując wsparcie, pomagam w wyjaśnianiu, w jaki sposób doświadczane kryzysy małżeńskie i osobiste rzutują na przeżywane przez dziecko trudności w szkole. Spotkania dla rodziców mają charakter edukacyjny i konsultacyjny oraz mają służyć odzyskaniu poczucia kompetencji i satysfakcji w roli rodzica.

Współpracując z wychowawcą, nauczycielem, rodzicem, pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym, koncentrujemy się na ustalaniu optymalnych
i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia, mając na uwadze jego dobro
i realizację jego potencjału.

Doskonaląc umiejętności i kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym pomaganiem (pedagog szkolny i psycholog szkolny), bierzemy udział w szkoleniach doskonalących oraz korzystamy z superwizji pracy własnej. Dzięki temu nie ustajemy w poszukiwaniach rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, zwiększając rozumienie, własną świadomość
a w rezultacie satysfakcjonujący efekt końcowy – pomoc dziecku.

Skip to content