1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SP1 we Wrocławiu

2. Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu internetowego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1.wroclaw.pl

 • data publikacji strony internetowej: 2003 r.
 • data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • brak tekstów alternatywnych dla obrazków
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat szkoły
 • e-mail: sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl
 • telefon: 71 798 68 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • sposób kontaktu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli wtym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu
 • adres: ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław, telefon 71 798 68 36
 • e-mail: sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Nowowiejskiej i wejście od ul. Orzeszkowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się domofon przyzywający do kontaktu z pracownikiem szkoły.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi. Pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy, np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź przywoła pracownika z wyższych kondygnacji. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, ale samochód z osobą niepełnosprawną może wjechać na teren szkoły od ul. Nowowiejskiej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. W budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szkoła udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

 • tel. 71 798 68 36,
 • e-mail: sekretariat.sp001@wroclawskaedukacja.pl
Skip to content