1. Europejski Plan Rozwoju Szkoły – założenia

Od 1 stycznia 2014 program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w Europie w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji1, między innymi poprzez wykorzystanie metod edukacji formalnej i pozaformalnej. Europejski Planu Rozwoju Szkoły służy określeniu nowych kierunków działań  edukacyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i jej europejskiego wymiaru.

„Kluczowe elementy Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, czyli planu instytucjonalnego tj. koncentrującego się nie na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników, lecz na efekcie, dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności”2, to:

1. Zdefiniowanie potrzeb instytucji w perspektywie jej rozwoju zarówno w zakresie podniesienia poziomu, jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej.

2. Zaplanowanie zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową, które przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb instytucji.

3. Wizja włączenia zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników instytucji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju instytucji w przyszłości”3.

[1]

Polskość i europejskość – wspólne cele i wartości

Na początek – próba pewnych definicji, by zrozumieć potrzebę realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły w placówce.Tożsamość narodowa – to dusza narodowa, która jest rozwijana przez całe życie, począwszy od rozmów z dziadkami i rodzicami o tym co było, poprzez edukację szkolną, a wreszcie na własnych obserwacjach kończąc, jest pojęciem ważnym dla zrozumienia problemów związanych z integracją europejską. Mówimy: europejskość, jednak nie do końca potrafimy zrozumieć co to oznacza. Są to na pewno ideały, którym większość społeczeństw hołduje, a które zostały wypracowane na przestrzeni dziejów. Integracja europejska – to z kolei ciągłe poszukiwanie wspólnego mianownika pomiędzy różnymi tożsamościami narodowymi.

Zjednoczeniu europejskiemu towarzyszyła idea pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur, by każdy mógł z dumą powiedzieć, że jest np. Polakiem a następnie obywatelem Europy.1 W takich warunkach na znaczeniu zyskują programy europejskie, mające na celu edukację. Organizacje aplikujące o środki w ramach programu, np Erasmus+ piszą projekty, które przyczyniają się do stawienia czoła nowym wyzwaniom, jakie są stawiane Europie2, takimi, jak:

– rosnące bezrobocie, w szczególności wśród osób młodych;

– integracja, międzykulturowe zrozumienie oraz wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnych;

– rozwój kapitału społecznego wśród osób młodych, wzmacnianie pozycji osób młodych oraz ich zdolności w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego w celu „zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy”.[2]

Główne założenia EPRS w Szkole Podstawowej im. M,. Dąbrowskiej we Wrocławiu:

       Przedłożony Europejski Plan Rozwoju Szkoły jest kontynuacją dotychczasowej aktywności kadry i uczniów w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej we Wrocławiu w wymiarze europejskim.  Podczas ostatnich czterech lat było realizowanych wiele projektów międzynarodowych.

Czas wdrażania: 2 lata (październik 2017 – wrzesień 2019);

Główni beneficjenci: kadra pedagogiczna

Wytypowane obszary priorytetowe wymagające poprawy z uwzględnieniem celów strategicznych opisanych w wytycznych dla Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły:

–           Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia (nowatorskość rozumiana, jako to, czego jeszcze w danej szkole metodycznie nie wykorzystywano, co obudzi lub wzmocni zainteresowanie ucznia danym zagadnieniem i będzie odpowiadało jego potrzebom rozwojowym1) w celu podniesienia jakości kształcenia.

 –  Podniesienie umiejętności językowych pracowników w celu kontynuowania współpracy międzynarodowej i zwiększenia jej pozytywnego  wpływu na budowanie tożsamości europejskiej w naszej placówce.

–           Wychowanie w duchu wartości europejskich.

 Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW EPRS

 1. Indywidualne zagraniczne wyjazdy nauczycieli  w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na warsztaty doskonalące metody nauczania (w tym m.in. stosowanie środków ICT, wykorzystanie w nauczaniu CLIL) i kursy językowe.
 2. Udział nauczycieli w lokalnych kursach językowych i warsztatach metodyczno-kulturoznawczych.
 3. Poszukiwanie nowych możliwości finansowania wymian międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli.
 4. Kontynuacja współpracy ze szkołami i organizacjami NGO w Europie (wymiana doświadczeń, wspólna realizacja projektów, konkursy międzynarodowe) i poszukiwanie nowych kontaktów w celu zdobywania nowych umiejętności, promowania edukacji międzykulturowej i wartości ogólnoeuropejskich.


OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Podwyższenie umiejętności językowych i wprowadzenie elementów CLIL.
 2. Wprowadzenie ciekawych dla uczniów rozwiązań metodycznych wykorzystujących również nowoczesne technologie.
 3. Systematyczne wykorzystywanie i dokumentowanie nowatorskich pomysłów/narzędzi/metod nauczania.
 4. Budowanie wizerunku placówki, jako instytucji ciągle rozwijającej się i podwyższającej jakość swojej pracy na rzecz uczniów i społeczeństwa lokalnego.
 5. Pozyskanie nowych partnerów do współpracy międzynarodowej.
 6. Rozpisywanie nowych projektów w celu uzyskania dofinasowania.
 7. Wzrost otwartości i zrozumienia dla wielokulturowości Europy.
 8. Wypromowanie idei lifelong learning.

1 http://www.frse.org.pl/media/erasmus?gclid=CNqPzpj48s4CFYXhcgod56sI4w , 23.07.2016, godz 10.26.

2 http://erasmusplusmobilnosc.pl/erasmus/europejski-plan-rozwoju-szkoly/, 11.02.2016, godz. 12.40

3 http://erasmusplusmobilnosc.pl/erasmus/europejski-plan-rozwoju-szkoly/, 11.02.2016, godz. 12.53

[2]  Gajda Janusz, Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy,, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/Chowanna-r2003-t1-s38-49/Chowanna-r2003-t1-s38-49.pdf , 13.07.2016, godz. 21.55

Skip to content