• 27
  lis
  2013

  Treści programowe WDŻ (wychowania do życia w rodzinie)

  Na prośbę Państwa – Rodziców klas V i VI publikujemy na stronie internetowej szkoły treści programowe przedmiotu nauczanego w klasach V i VI w II semestrze przez Panie: Katarzyne Kopeć i Iwonę Trojanowską. Przypominamy, że do końca listopada 2013 roku Rodzice mogą wyrazić na piśmie swój sprzeciw wobec udziału ich dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

   

  Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane są w oparciu o program nauczania dla klas V i VI szkoły podstawowej autorstwa Teresy Król, Krystyny Maśnik i Grażyny Węglarczyk o numerze dopuszczenia DKW-4041-253/99 z modyfikacjami nauczyciela prowadzącego– klasa VI  i „Wędrując ku dorosłości”- wychowanie do życia w rodzinie program nauczania dla klas V i VI szkoły podstawowej autorstwa Teresy Król- klasa V

   Zajęcia odbywają się w następującym wymiarze godzin: dla uczniów klasy V i VI po 14 godzin – w tym 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy.

  Cele edukacyjne

  Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

   Treści zgodne z podstawą programową

  1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

  2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

  3.Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

  4.Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

  5.Ciąża, rozwój dziecka przed urodzeniem, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

  6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.

  7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

  8.Higiena okresu dojrzewania.

  9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

  10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

  11. Mass media: zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów TV.

  12.Odpowiedzialność za własny rozwój – samowychowanie.

   

  Osiągnięcia

  1.Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.

  2.Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

  3.Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.

  4.Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała oraz ochrona swojej intymności.

  5.Aktywny udział w życiu rodziny.

  6.Umiejętne korzystanie z mass mediów.

Skip to content