Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do odpoczynku i nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2. Do zadań świetlicy należy:
* zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
* organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
* organizowanie zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny;
* pomoc w odrabianiu zadań domowych;
* organizowanie gier i zabaw;
* kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i dbałości o zachowanie zdrowia;
* rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz aktywności społecznej;
* współpraca z rodzicami i nauczycielami, a także z pedagogiem, psychologiem i szkolną pielęgniarką;
* współpraca z wrocławskimi instytucjami edukacyjnymi.

3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej” na dany rok szkolny i miesięcznych planów pracy grup wychowawczych, opracowanych w oparciu o dokumenty szkolne (Roczny Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny) oraz wytyczne organów oświaty. Plany pracy uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

II. ZASADY PRZYJMOWANIA I WYPISANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VIII, którzy pozostają dłużej w szkole, niż wynikałoby to z planu zajęć, ze względu na:
a) czas pracy rodziców;
b) organizację dojazdu do szkoły;
c) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom klas I – III nieuczęszczającym na religię.

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka poprzez złożenie w wyznaczonym terminie
„Karty zapisu dziecka do świetlicy”. Formularz dostępny jest na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców świetlicy.

4. Terminy składania dokumentów:
– dla przyszłorocznych klas II – VIII – do końca maja;
– dla klas pierwszych – pięć dni roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego.

5. O przyjęciu do świetlicy decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika świetlicy.

6. Przyjęcie do świetlicy po wyznaczonym terminie, także w trakcie roku szkolnego, jest możliwe po złożeniu podania do kierownika świetlicy.

7. Lista uczniów przyjętych do świetlicy jest wywieszana na tablicy informacyjnej:
– dla przyszłorocznych klas II – VIII – w ostatnim tygodniu bieżącego roku szkolnego;
– po rekrutacji uzupełniającej – w drugim tygodniu września.

8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, fakt ten zgłasza pisemnie kierownikowi świetlicy.

III. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba dzieci podczas zajęć pod opieką jednego nauczyciela nie może przekroczyć 25 uczniów.

2. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy.

3. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.30 do 17.00.

4. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy do jego niezwłocznego odebrania.

5. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.

6. Uczniowie w świetlicy nie używają telefonów, mają telefony wyciszone lub wyłączone.
Za zgodą nauczyciela uczeń może skorzystać z telefonu w następujących sytuacjach:
a) w trakcie zajęć kiedy telefon jest narzędziem pracy (np. quizy, wyszukiwanie w Internecie);
b) w celu skontaktowania się w ważnej sprawie z rodzicami.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są
do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca postępuje zgodnie z procedurami. Wychowawca próbuje skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Informuje kierownika świetlicy/ dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu z opiekunami szkoła zawiadamia policję.

8. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej mogą być sponsorami wyposażenia, pomocy edukacyjnych, sprzętu i materiałów umożliwiających realizację programu pracy świetlicy.

9. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów.

IV. ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO

Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:

1. Odebrane przez osoby upoważnione:
* poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców / opiekunów prawnych. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka wychowawcy są uprawnieni do wylegitymowania osoby przychodzącej.

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:
* dziecko ukończyło 7 lat, a osoba, pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica;
* rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka po opuszczeniu świetlicy.

3. Samodzielnie, jeżeli:
* dziecko ukończyło 7 lat;
* czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – data, dokładna godzina;
* rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu świetlicy.

4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli:
* rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli SP1;
* rodzice wyrazili pisemną zgodę (podając: rodzaj zajęć, lokalizację, dzień tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, dane osoby odbierającej dziecko ze świetlicy) na wyjście i udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne na terenie lub poza SP1.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na piśmie (data, podpis rodzica).

6. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.

V. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

2. Za przestrzeganie zasad funkcjonowania w świetlicy uczeń może zostać nagrodzony:
* pochwałą słowną udzieloną przez wychowawcę;
* pochwałą wpisaną w zeszycie kontaktowym (może być w formie pieczątki);
* drobnym upominkiem, np.: plan lekcji, naklejka;
* pochwałą udzieloną w obecności rodzica, wychowawcy klasy;
* nagrodą rzeczową i dyplomem na zakończenie roku szkolnego.

3. Niestosowanie się do obowiązujących zasad wywołuje określone konsekwencje:
* upomnienie;
* rozmowa wychowawcza;
* powiadomienie rodziców (kontakt bezpośredni, informacja w zeszycie kontaktowym);
* czasowe przeniesienie dziecka do innej grupy świetlicowej;
* rozmowa w obecności wychowawcy klasy;
* rozmowa wychowawcza z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

4. Na uzasadniony wniosek wychowawcy świetlicy, dyrektor ma prawo podjąć decyzję
o czasowym zawieszeniu ucznia w uczęszczaniu do świetlicy lub skreśleniu z listy wychowanków. O tym fakcie pisemnie informuje rodziców. Powodem skreślenia może być notoryczne łamanie Regulaminu Świetlicy.

VI. PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.
2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli – wychowawców.
3. Pracą w świetlicy kieruje i nadzoruje kierownik świetlicy, którego zakres obowiązków określa Dyrektor Szkoły.

VII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Świetlica realizuje zadania w oparciu o następujące dokumenty:
1. Regulamin Świetlicy.
2. Karta zapisu dziecka do świetlicy.
3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
4. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej.
5. Program Adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych uczęszczających do świetlicy.
6. Ramowy plan dnia.
7. Tygodniowy rozkład zajęć.
8. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
9. Miesięczne plany pracy.
10. Zeszyt protokołów z zebrań zespołu wychowawców świetlicy.
11. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
12. Dokumentacja finansowa.
13. Strona internetowa – szkolna.

VIII. ZASADY FUNKCJONOWANIA W ŚWIETLICY DLA WYCHOWANKÓW

Nasze świetlicowe zasady:
1. Idę do świetlicy od razu po lekcjach.
2. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście z sali oraz z podwórka.
3. Stosuję się do próśb i poleceń nauczyciela.
4. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach oraz pracach świetlicowych.
5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Staram się cicho bawić i pracować.
7. Dbam o porządek w sali.
8. Noszę obuwie zmienne przez cały rok szkolny. Ubranie wierzchnie zostawiam w szatni.
9. Szanuję cudzą i swoją własność.
10. Przed jedzeniem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się kulturalnie
i bezpiecznie. Jem tylko przy stoliku.
11. Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
12. Dbam o piękny język polski.
13. Jestem dla innych uprzejmy i pomocny.
14. Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.

Regulamin przyjęto w dniu: 11.03.2019 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu.

Skip to content