E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

ABC INFORMACJI O ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6:30 do 17:00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci.
 2. Każda klasa ma swojego wychowawcę świetlicy.
 3. Zadaniem świetlicy  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do odpoczynku i nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Dlatego staramy się, aby nasza świetlica była miejscem  przyjaznym i ciekawym. Zapewniamy: gry planszowe i edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, książki, sprzęt sportowy na podwórko, klocki piankowe.
 4.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa, powierzonym naszej opiece uczniom, prosimy o pisemną informację na temat:
 5. osób wyznaczonych do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko; zgoda na odbiór przez niepełnoletnie rodzeństwo);
 6. samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu (dokładna data i  godzina);

Obie informacje należy zawrzeć w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

 • udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych (rodzaj zajęć, organizator, dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizacja).

Prosimy o przekazanie pisemnej informacji wychowawczyni świetlicy.

 • Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do świetlicy: ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne. Obuwie zmienne obowiązuje cały rok szkolny.
 1. Uczniowie w świetlicy nie używają telefonów, mają telefony wyciszone lub wyłączone. Za zgodą nauczyciela uczeń może skorzystać z telefonu w następujących sytuacjach:
 2. w trakcie zajęć, kiedy telefon jest narzędziem pracy (np. quizy, wyszukiwanie w Internecie);
 3. w celu skontaktowania się w ważnej sprawie z rodzicami.

ORGANIZACJA ŚWIETLICY w roku szkolnym 2021/ 22

– PODZIAŁ GRUP I SAL ŚWIETLICOWYCH

 1. ŚWIETLICA PORANNA 6.30 / 7.00 – 8.00 i od godziny 16.00:

SALE 2 i 4 (parter)

 • sala 4 od 6.30 – grupy mieszane (od 7.00 – klasy: 1 a, 3a, 3b, 3c, 3d, kl. 4-6)
 • sala 2 od 7.00 – klasy 1 b, 1 c, 2 a, 2 b, 2 c
 • PODZIAŁ GRUP:

1a – sala 4                                2a – sala 36                               3a – sala 4  

1b – sala 2                                2b – sala 2                                 3b – sala 4

1c – sala 2                                2c – sala 2                                 3c – sala 36

                                                                                                      3d – sala 4

klasy 4-6 – sala 9 (od 12.20 lub 13.25)

Dodatkowo informacje będą znajdowały się przy wejściu głównym do szkoły, na tablicy ogłoszeniowej świetlicy oraz na drzwiach każdej  sali świetlicowej.

 • ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY

Świetlica funkcjonuje obecnie według zmienionych zasad z powodu obostrzeń epidemicznych – prosimy o zapoznanie się z “Aneksem do Regulaminu Świetlicy w SP1” dostępnym na szkolnej stronie w zakładce “Świetlica”, szczególnie z informacją nt. przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.

31 sierpnia 2021


Aneks do Regulaminu Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY

 1. W świetlicy szkolnej obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS oraz “Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu.”
 2. Każda grupa świetlicowa ma przypisaną salę, w której odbywać się będzie większość zajęć.
 3. W razie potrzeby i w miarę możliwości zajęcia świetlicowe mogą być organizowane również w innych salach.
 4. W klasach 1 – 3 w dalszym ciągu obowiązuje zmianowość. Sale między zmianami będą dezynfekowane.
 5. Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W salach dostępny jest środek do dezynfekcji rąk.
 7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8. Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS będziemy organizować zajęcia na świeżym powietrzu na terenie szkoły (uwzględniając warunki pogodowe).
 9. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach (stały grafik).
 10. Zalecamy, by ograniczyć rozmowy z wychowawcami świetlicy do kontaktów przez telefon (71 798 68 36, telefon wewnętrzny sala nr 2 – 203; sala nr 4 – 202) lub drogą mailową.
 11. Jeśli dziecko posiada jakiekolwiek dolegliwości (np. katar alergiczny, przewlekły kaszel wynikający z astmy oskrzelowej), rodzic zobligowany jest poinformować o tym pisemnie w “Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczniowie klas pierwszych
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci do/ze świetlicy z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) – przez cały okres adaptacyjny (do końca września 2020r.). Po tym okresie obowiązują zasady takie jak w klasach 2 – 3.

  2. Uczniowie klas 2 – 3
 • Rodzice/osoby upoważnione przyprowadzający dziecko do świetlicy nie wchodzą do szkoły. Wyjątkiem są rodzice nowych uczniów naszej szkoły (zasady takie jak u pierwszaków).
 • Uczeń po wejściu do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji rąk i udaje się do szatni, a następnie do świetlicy.
 • Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodzica lub osobę upoważnioną z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

  3. Uczniowie klas 4 –6
 • Rodzice/osoby upoważnione odbierający ucznia ze świetlicy mogą przebywać na terenie szkoły tylko w wyznaczonej strefie wspólnej (parter, między drzwiami ppoż.), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
 • Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przyjście po dziecko pracownikowi szkoły (portiernia) i oczekuje na dziecko w wyznaczonej strefie wspólnej.

  4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 1,5 metra.

  5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe (rodzica lub innego opiekuna). Należy ograniczyć liczbę osób upoważnionych do minimum.

  6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

  7. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

Skip to content