REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK
W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU


1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie klas pierwszych – po pasowaniu na czytelnika.
2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, w tym 1 lekturę, na okres 14 dni. Nie wolno książek przetrzymywać, bo czekają na nie inni uczniowie. Termin wypożyczenia książki można przedłużać do miesiąca.
4. Wypożyczone książki należy szanować, zniszczone okładki – zmieniać. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę nauczyciela bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
5. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki.
6. Książki wypożyczone należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub w terminie podanym przez nauczyciela–bibliotekarza.
7. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
8. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do dziennika elektronicznego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki (podręczników, książek, dokumentów elektronicznych).

REGULAMIN CZYTELNI
PRZY BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU


1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 1.
3. Zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, plecaków.
4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, komiksów i zbiorów wypożyczalni – na miejscu.
5. Korzystający z czytelni obowiązany jest w danym dniu wpisać się do ZESZYTU ODWIEDZIN W CZYTELNI (nazwisko, imię, klasa, cel pobytu w czytelni).
6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, komiksy i czasopisma, z których korzysta.
7. W czytelni obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
8. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, wpisem uwagi do dziennika elektronicznego, powiadomieniem wychowawcy, obniżeniem oceny zachowania.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA
PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SP1

  1. Podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 są własnością szkoły. 
  2. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki oraz ćwiczenia nieodpłatnie na czas trwania roku szkolnego.
  3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
  4. Odbiór podręczników  potwierdza osobiści rodzic lub uczeń, składając podpis  na specjalnie przygotowanej liście. Rodzic odbierając wiadomość z Regulaminem wypożyczania …wysłaną w Dzienniku elektronicznym, potwierdza jego znajomość.
  5. Każdy podręcznik powinien być obowiązkowo podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz datą roku szkolnego.
  6. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, gdyż ich trwałość przewidziana jest na co najmniej 3 lata.
  7. Wypożyczone podręczniki należy obłożyć lub w inny sposób zabezpieczyć przed zniszczeniem.
  8. W sytuacji zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia rodzic ponosi koszty w zależności od czasu  jego użytkowania. Po pierwszym roku jest to 75% wartości podręcznika, po drugim – 50%, po trzecim 25%.
  9. Gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania  w należytym stanie wszystkich wypożyczonych podręczników.
  10. Przed końcem roku szkolnego każdy uczeń zobowiązany jest do zwrócenia w dobrym stanie wszystkich podręczników do biblioteki szkolnej lub zapłacenia za zniszczone książki (patrz pkt 8. Regulaminu…) .

Pieniądze zebrane za zniszczone książki są przeznaczone na zakup nowych podręczników.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Skip to content