E-dziennik

Plan Lekcji

Pomoc Psychologiczna

Pedagog szkolny – Beata Samorek
Psycholog szkolny – Lorentina Gierz


Ważne w czasie epidemii i zdalnego nauczania (do pobrania):

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/04/broszura-Dzieci-w-wirtualnej-sieci_wydanie-III_17.02.2022_6009904_5096028-1.pdf

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/04/broszura-Nastolatki-w-wirtualnym-tunelu-18.02.2022_6009905_5096029-1.pdf

Informator „Wsparcie dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin”:

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/ulotka-uzaleznienia-behawioralne.pdf

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/02/NEUROMED_informacja-do-szkol.pdf

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/03/zal.-1-pomoc-psychiatryczna-1.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zdalna-pomoc-info-do-rodzcow-i-uczniow.docx

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/pomoc-psychiatryczna.docx

http://sp1.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wroclawska-strona.docx

WAŻNE TELEFONY:
112 – numer alarmowy
986 – straż miejska
987 – wojewódzkie zarządzanie kryzysowe
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
800 080 222 -całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli (ITAKA)

Zasady kontaktu z pedagogiem i psychologiem w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniami wynikającymi z zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w tym roku szkolnym zmodyfikowane zostały zasady kontaktu z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym.

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.
Sprawy wymagające indywidualnego kontaktu będą z Państwem planowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi organizacji pracy na rok szkolny 2021/22 i zwrócenie uwagi na zalecenie Dyrektora Szkoły o zasłanianiu ust i nosa na terenie Szkoły w strefach wspólnych zajmowanych przez uczniów, rodziców, nauczycieli.

W gabinecie, ze względu na warunki lokalowe, obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

Głównym odbiorcą działań pedagoga i psychologa w szkole są uczniowie. Wszelkie podejmowane działania we współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły mają służyć właśnie im.

Role pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i w klasie funkcjonował prawidłowo i czuł się bezpiecznie.

Do zadań pedagoga szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 2. Poznawanie, zbieranie i klasyfikowanie informacji na temat uczniów, sytuacji rodzinnej, problemu czy niepokojącego zjawiska.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 4. Opieka nad uczniami uzdolnionymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Prowadzenie dla uczniów zajęć socjoterapeutycznych.
 6. Spotkania interwencyjne dla uczniów doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych.
 7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Praca z rodzicami:

 1. Spotkania z rodzicami służące znalezieniu rozwiązaniu problemów wychowawczych lub określenia możliwych do zastosowania form wsparcia.
 2. Motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 3. Spotkania dla rodziców służące określeniu swojej roli i odpowiedzialności wobec dziecka.
 4. Spotkania dla rodziców o charakterze psychoedukacyjnym i konsultacyjnym:
 • spotkania pozwalające na szersze rozumienie problemu dzieci z trudnościami w uczeniu się, wskazujące możliwości diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
 • konsultacje tematyczne,
 • spotkania wspierające w doświadczaniu problemów w rodzinie.

  5. Spotkania o charakterze interwencyjnym (w zależności od potrzeby).

Praca z nauczycielami:

 1. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu.
 2. Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 3. Udzielanie długofalowej pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalistycznej pomocy.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i psychologiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Do zadań psychologa szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka i powiązanie ich z aktualną sytuacją życiową.
 3. Spotkania indywidualne dla uczniów ukierunkowane na rozwiązanie problemu i wsparcie w trudnych sytuacjach.
 4. Spotkania interwencyjne dla uczniów polegające na nauce rozwiązywania sporów i problemów.
 5. Prowadzenie zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

Praca z rodzicami:

 1. Pomoc w rozpoznawaniu przyczyn doświadczanych problemów wychowawczych oraz poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi.
  • pozwalające na odnalezienie w swoich życiowych doświadczeniach zasobów umożliwiających zmianę,
  • ukierunkowane na zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych,
  • wyjaśniające w jaki sposób doświadczane kryzysy małżeńskie i osobiste rzutują na przeżywane przez dziecko trudności w szkole.Spotkania dla rodziców o charakterze edukacyjnym i konsultacyjnym:
 2. Spotkania wspierające dla rodziców służące odzyskaniu poczucia kompetencji
  i satysfakcji w roli rodzica.

Praca z nauczycielami:

 1. Spotkania w celu rozpoznania potrzeb zespołów klasowych, omówienia diagnozy klimatu klasy, zyskania rozeznania w relacjach uczeń – uczeń.
 2. Spotkania dla nauczycieli zainteresowanych próbą określenia swojej relacji z uczniem i rozpoznaniem możliwości uruchomienia procesu zmiany.
 3. Pomoc dla nauczycieli w rozpoznaniu gier uczniowskich utrudniających / zakłócających prowadzenie lekcji.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i pedagogiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów oddziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie wychowawców klas,  innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Doskonaląc umiejętności i kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym pomaganiem pedagog i psycholog biorą udział w szkoleniach doskonalących oraz korzystają z superwizji pracy własnej. Dzięki temu nie ustają w poszukiwaniach rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, zwiększając rozumienie, własną świadomość a w rezultacie satysfakcjonujący efekt końcowy – pomoc dziecku.Skip to content