• 25
  sie
  2020

  Główne zasady pracy Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem zaleceń MEN i GIS

   

  https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemi

   

  1. Każda klasa uczy się w „swojej”, wyznaczonej sali (wyjątki: lekcje wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych w grupach, świetlica). W każdej sali znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
  2. Przerwy uczniowie spędzają w klasach lekcyjnych i strefach wyznaczonych przy salach.
  3. Z szatni korzystają uczniowie klas I-V (co drugi boks).
  4. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach (stały grafik).
  5. Uczniowie rano (przed 8.00) wchodzą dwoma wejściami (porządek wyznaczony). Dezynfekują ręce.
  6. Rodzice nie wchodzą do szkoły! Wyjątkiem są rodzice pierwszaków i odbierających dzieci ze świetlicy – mogą przebywać na terenie Szkoły tylko w wyznaczonej strefie wspólnej (parter, między drzwiami ppoż), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
  7. Sprawy szkolne (sekretariat) załatwiane są przede wszystkim zdalnie, kontakty z nauczycielami odbywają się drogą mailową. Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa interesanta obligują do zachowania zasad bezpieczeństwa jw.
  8. Osoby trzecie (dostawcy, serwis…) mogą przebywać na terenie Szkoły tylko za zgodą dyrektora szkoły, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.
  9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu. Szatnie będą dezynfekowane.
  10. Biblioteka działa w zmienionym trybie.
  11. Zebrania (konsultacje) z rodzicami obywają się przede wszystkim on-line, z użyciem narzędzi komputerowych (wyjątkowe spotkania na początku roku dla rodziców uczniów klas I i IV z uwzględnieniem ustalonych zasad bezpieczeństwa).

  Powyższe punkty to najważniejsze zasady. Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły w pierwszym tygodniu września. Zasady (i procedury) będą sprawdzane, konsultowane, oceniane i w miarę potrzeb modyfikowane. O każdej takiej zmianie będziemy informowali.

Skip to content