Rada Rodziców SP1

Rok 2017/2018


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE RADY RODZICÓW SP1

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na spotkanie w dniu 23 kwietnia 2018r. na godzinę 16.30.   Prosimy o obecność jednego przedstawiciela trójki klasowej z klasy.

Spotkanie poświęcone będzie sprawom bieżącym. 

Prezydium Rady Rodziców

 

Podczas zebrania Rady Rodziców w dniu 19.09.2017:

 Ogólną sytuację Szkoły oraz plany na najbliższą przyszłość przedstawiła Pani Dyrektor Anna Piekara, w tym min.:

-        sprawę głosowania na WBO (przebudowa boiska szkolnego) i pomocy w akcji zbierania podpisów – referował lider projektu WBO nr 329, Pan Rafał Zarzycki;

-        sprawy wprowadzania nowych inicjatyw edukacyjnych, kształcenia nauczycieli, akcji społecznych;

-        sprawy problemów lokalowych w kontekście zmian systemu edukacji (szkoła 8-letnia, likwidacja gimnazjów);

(Sprawozdanie przekazane przez Panią Dyrektor zostało przesłane uczestnikom spotkania drogą mailową)

 

Kwestie dodatkowo poruszone podczas rozmowy z Panią Dyrektor:

-        możliwość wykorzystania basenu przy SP 84 (tylko dla klas 3);

-        wymiana podręczników, w związku z reformą systemu edukacji (szkoła kupuje podręczniki i wypożycza je uczniom);

-        zwiększenie ilości stojaków rowerowych (do rozważenia kwestia zadaszonych miejsc postojowych, stanowisk dla hulajnóg);

-        możliwość organizacji lekcji religii poza szkołą (nie ma takiej możliwości);

-        utrzymanie przez dyrekcję zasady czasowego zamykania wejścia na teren szkoły od strony ul. E. Orzeszkowej (RR ma wydać opinię w tej sprawie);

-        propozycja wprowadzenia w szkole pojemników umożliwiających segregację śmieci (dyrekcja rozważy taką możliwość);

-        propozycje uczestnictwa w Festiwalu Nauki (nauczyciele wystąpią z propozycjami);

 

W trakcie posiedzenia Rady Rodziców:

 1. przedstawiono sprawozdanie z działalności RR w roku 2016/2017;
 2. przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2016/2017 (w załączeniu) – sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu;
 3. Wybrano Prezydium RR na rok 2016/2017 w składzie:

-        Przewodnicząca – Joanna Mleczak;

-        Skarbnik – Renata Namyślik;

-        Sekretarz – Bartłomiej Witwicki;

 1. Wybrano członków komisji rewizyjnej.
 2. Rada Rodziców uchwaliła wysokość rocznej składki na fundusz RR – sugerowana kwota minimalna wynosi 40 PLN/rok. Zwiększenie związane z brakiem możliwości przyjmowania darowizn od firm ubezpieczających uczniów.
 3. Przeprowadzono dyskusję na temat kontynuacji przyznawania stypendium RR dla uczniów z najlepszą średnią ocen, w kontekście zmian w strukturze pozyskiwania środków do funduszu RR. Ustalono, że za zeszły rok stypendium zostanie przyznane na dotychczasowych zasadach. W wyniku głosowania ustalono kontynuację przyznawania stypendium w przyszłości (zależne to będzie od stanu funduszu Rady Rodziców). Ustalono, że struktura wydatków będzie, na ile to umożliwią wpłaty rodziców, analogiczna jak w poprzednim roku.
 1. Zgodnie z sugestią Pani Dyrektor poddano pod głosowanie kwestię zamykania tylnego wejścia na teren szkoły. W głosowaniu zdecydowano o podtrzymaniu zamykania wejścia. Opinia RR została przekazana Dyrekcji; 
 2. Przedstawiono propozycję Dyrekcji ustalenia dni wolnych od zajęć edukacyjnych: 13 października, 02 maja, 01 czerwca oraz 30 kwietnia i 04 maja.  W głosowaniu zaakceptowano propozycję.

 

Sporządził:

Bartłomiej Witwicki – sekretarz RR

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW (RR) ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 (WYCIĄG):

WPŁATY NA RR:                                                                                                                            7310,00 PLN

KWOTA POZOSTAŁA Z LAT POPRZEDNICH                                                          1036,27 PLN

DAROWIZNA FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ                                                           4891,00 PLN

SUMA WPŁYWÓW:                                                                                                      13 237,00 PLN

WYPŁACONO:                                                                                                                11 310 PLN,

WG ZESTAWIENIA:

OPŁATY BANKOWE:                                                                                                     254,00 PLN

DOFINANSOWANIA Z RR:                                                                         

 1. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:                                                    650,00 PLN
 2. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HUMANISTÓW:                                                 500,00 PLN
 3. BIBLIOTEKA SZKOLNA:                                                                                1000,00 PLN
 4. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI W-F:                                                                        1000,00 PLN
 5. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:                  800,00 PLN + 130,00 PLN
 6. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH:                                           500,00 PLN
 7. KONKURS PIEŚNI I POEZJI:                                                                        100,00 PLN
 8. ZESPÓŁ ŚWIETLICOWY:                                                                                               150,00 PLN

 

STUPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW KLAS 4-5, FUNDOWANE PRZEZ RR:               3600,00 PLN

DOFINANSOWANIE ZAKUPU NAGŁOŚNIENIA:                                                 2000,00 PLN

PREZENT DLAPANI DYREKTOR Z OKAZJI PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ:      144,00 PLN

ZWROT OMYŁKOWO WPŁACONYCH SKŁADEK (SP W BRODNICY):            482,00 PLN

STAN FUNDUSZU RR NA DZIEŃ 31.08.2017 R:                                                   1927,27 PLN

 

Renata Namyślik –                         Skarbnik RR

Anna Nowak –                                 Komisja Rewizyjna RR

Dobrogniewa Kalińska –              Komisja Rewizyjna RR

 

 

 

W tym miejscu mozna znaleźć warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/18:
http://www.sp1.wroclaw.pl/node/1629
 

 

Rok 2016/2017

ZAPROSZENIE

Rada Rodziców SP 1 we Wrocławiu zaprasza na spotkanie przedstawicieli trójek klasowych. Zebranie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej.

 

Protokół zebrania w dniu 27.09.2016:

1.Pani Dyrektor Anna Piekara przedstawiła ogólną sytuację Szkoły oraz plany na najbliższą przyszłość, w tym min.:

 • Kwestię ubezpieczeń uczniów.
 • Harmonogram dni wolnych w bieżącym roku szkolnym.
 • Kwestię konsekwencji zmian w systemie oświaty oraz przewidywanych skutków dla funkcjonowania Szkoły. Ze względu na brak formalnych regulacji prawnych wszelkie przedstawiane scenariusze nie mają charakteru konkretnych propozycji i rozwiązań. Po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy Prawo Oświatowe wraz z przepisami wykonawczymi będzie możliwe bardziej precyzyjne określenie sposobu funkcjonowania Szkoły w przyszłych latach oraz przekazanie informacji w tej sprawie rodzicom.
 • Kwestię organizacji dyskotek (wymóg formalnej zgody rodziców).
 • Kwestię organizacji lekcji religii.
 • Kwestię ewentualnego zamykania, ze względów bezpieczeństwa, wejścia na teren Szkoły od strony ulicy Elizy Orzeszkowej (proponowane jest zamykanie w godzinach 8.15 – 14.30 tu nie jestem pewna tej godziny?– wymaga to konsultacji ze strony rodziców.
 • Kwestię potrzeby pozyskania nowego sprzętu nagłaśniającego dla organizacji imprez na zewnątrz szkoły (sprzęt użytkowany obecnie źle spełnia swoją funkcję). Dyrekcja prosi o wsparcie ze strony rodziców.
 • Kwestię organizacji „Nocy czytania” z jednoczesną prośbą do rodziców o czynne zaangażowanie się w tą akcję.

Omówiono również, w obecności Pani Dyrektor, kwestie testu dla trzecioklasistów, organizacji przechowywania odzieży w szatni, ewentualnych zajęć z dziećmi (i rodzicami) na temat korzystania z Internetu, obsługi dziennika elektronicznego oraz zajęć dodatkowych.

 2. Wybrano Prezydium RR na rok 2016/2017 w składzie:

Przewodnicząca – Joanna Mleczak

Skarbnik – Renata Namyślik

Sekretarz – Bartłomiej Witwicki

Wybrano również członków komisji rewizyjnej.

3. Rada Rodziców uchwaliła wysokość rocznej składki na fundusz RR – sugerowana kwota minimalna, bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, wynosi 20 PLN/rok.

4. Rada Rodziców uchwaliła przyznanie stypendium dla uczniów klas IV i V (przyznanie stypendium oraz jego wysokość będzie zależna od budżetu RR.

5. W związku z zakończeniem działalności skarbnika RR Pani Magdaleny Zarzyckiej oraz jej nieobecnością na zebraniu nie omawiano szczegółowo sprawozdania finansowego za rok 2015/2016.

6. Plan finansowy na rok 2016/2017.

Środki zebrane na fundusz RR będą przeznaczone, podobnie jak w latach poprzednich, na:

-        Nagrody dla dzieci w konkursach przedmiotowych

-        Pomoce szkolne

-        Stypendia dla uczniów z najwyższą średnią na koniec klasy IV oraz V

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW (RR) za rok 2015/2016 zostanie przedstawione Radzie po przejęciu całości obowiązków przez wybranego skarbnika, Panią Renatę Namyślik oraz akceptacji sprawozdania przez komisje rewizyjną RR.

 


ZAPROSZENIE

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na spotkanie w dniu 27 września 2016r. na godzinę 17:00. Prosimy o obecność Przewodniczącego lub jednego przedstawiciela z każdej klasy. Na spotkaniu będzie obecna Pani Dyrektor Anna Piekara.

                                                                                                                             Prezydium Rady Rodziców

 

 

Rok 2015/2016

W dniu 23.11.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 Pani Dyrektor poinformowała Rodziców o planowanej zmianie organizacji ruch u w szkole dla klas 1-3 od II semestru.  Uczniowie tych klas będą wchodzić i wychodzić ze szkoły przez szatnię.  Poprosiła także rodziców odbierających dzieci ze szkoły, żeby nie wchodzili na teren szkoły, gdyż bardzo utrudnia to dzieciom swobodne przemieszczanie się na parterze przy wyjściu.

 Przedstawiciele Trójek Klasowych dyskutowali o możliwości dofinansowania szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Wstępne propozycje:

- zabezpieczenie podłogi w szatni, która jest bardzo śliska

- zabezpieczenie antypoślizgowe schodów do szatni

- stworzenie funduszu remontowego placu zabaw

 Na propozycje czekamy do 29 listopada 2015 – można składać przez stronę internetową szkoły.

 Po zebraniu wszystkich propozycji I przeanalizowaniu ich, decyzja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w szkole zostanie podana na stronie szkoły.

 

 

Podczas zebrania w dniu 30.09.2015:

Wybrano Prezydium RR na rok 2015/2016 w składzie:

Przewodnicząca – Joanna Mleczak;

Zastępca przewodniczącego – Renata Namyślik;

Skarbnik – Magdalena Zarzycka;

Sekretarz – Bartłomiej Witwicki;

 

Rada Rodziców uchwaliła wysokość rocznej składki na fundusz RR – sugerowana kwota minimalna wynosi 20 PLN/rok.

Omówiono plan finansowy na rok 2015/2016.  Środki zebrane na fundusz RR będą przeznaczone na:

Nagrody dla dzieci w konkursach przedmiotowych

Stypendia dla uczniów z najwyższą średnia na koniec klasy IV oraz V

Pomoce szkolne

 

Omówiono status prac RR nad ewentualnym wprowadzeniem ocen z zachowania (punktacji). Prace nie były prowadzone ze względu na nieukonstytuowanie się grupy roboczej. Ponowiono apel do rodziców zainteresowanych sprawą o wzięcie udziału w pracach grupy.  Osoby zainteresowane – proszę o zgłoszenie się poprzez maila na stronie szkoły.

 

Wnioski i pytania od rodziców do Dyrekcji:

Rodzice zgłosili wniosek o rozszerzenie wprowadzenia zajęć dodatkowego języka obcego;

Rodzice zgłosili wniosek o organizację parkingu dla potrzeb dowożenia dzieci do Szkoły w związku z przebudową ulicy Nowowiejskiej i zmianą organizacji ruchu – wniosek nie został przyjęty (zakres wykraczający poza kompetencje Szkoły – zadanie Gminy Wrocław;

Rodzice zgłosili chęć uczestnictwa przez SP1 w programie Gminy Wrocław „Szkoła w Mieście” (https://www.edu.wroclaw.pl).

Rodzice poprosili o umieszczenie oficjalnej informacji o zajęciach z etyki w stronie www SP1

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW (RR) ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 (WYCIĄG):

WPŁATY NA RR:                                                              5 850,00 PLN

ZWROT Z UBEZPIECZENIA:                          7 480,00 PLN

W SUMIE:                                                           13 330,00 PLN

 

WYPŁACONO:                                                  10 050,80 PLN, WG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA:

WYPŁATY Z FUNDUSZU KLAS:                    55,00 PLN (6C)

STUPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW KLAS 4-5, FUNDOWANE PRZEZ RR:                3960,00 PLN

DOFINANSOWANIE ZAKUPU ROLET DO OKIEN W KLASACH:       2785,80 PLN

DOFINANSOWANIE PASOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW:           400,00 PLN

DOFINANSOWANIE BIBLIOTEKI:                              300,00 PLN

DOFINANSOWANIA Z RR:                           2550,00 PLN,

 W TYM:

 1. 1.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WF: 900,00 PLN

Organizacja „Sportowego Dnia Dziecka” (zakup sprzętu rekreacyjnego, medali, dyplomów, słodyczy). Nagrody dla najlepszych sportowców (książki, dyplomy);

 1. 2.       ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY MATEMATYCZNY: 400,00 PLN

Nagrody dla uczniów za udział w konkursach: „Alfik”, „Kangur”, „Dolnośląskie Mecze Matematyczne”, Turniej Młodych Matematyków, Gry matematyczne i logiczne;

 1. 3.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HUMANISTÓW: 550,00 PLN

Powiatowy konkurs recytatorski, szkolny konkurs recytatorski, konkurs recytatorski „Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów”, konkurs krasomówczy, drużyna „Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych”, konkurs wiedzy o Wrocławiu, konkurs mitologiczny, „Alfik” humanistyczny, „Asy z szóstej klasy”, konkurs historyczny, ekologiczny konkurs literacki, konkurs wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”;

 1. 4.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH: 500,00 PLN

Nagrody w konkursach: recytatorskim, piosenki niemieckojęzycznej, konkursach języka angielskiego;

 1. 5.       ZESPÓŁ ŚWIETLICOWY: 200 PLN

Konkurs plastyczny na 70-cio lecie szkoły;

 

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na spotkanie
w dniu 30 września 2015r. (środa) na godzinę 17.00
Prosimy o obecność Przewodniczącego lub jednego przedstawiciela z każdej klasy.

 

 

 

 

 

Rok 2014/2015

*SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW (RR) ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 (WYCIĄG):

WPŁATY NA RR:                                                              5840,00 PLN

ZWROT Z UBEZPIECZENIA:                          3261,10 PLN

W SUMIE:                                                           9101,10 PLN

 

WYPŁACONO:                                                  8075,00 PLN, WG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA:

WYPŁATY Z FUNDUSZU KLAS:                    1475,00 PLN

STUPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW KLAS 5-6, FUNDOWANE PRZEZ RR:                3000,00 PLN

DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ:                                           500,00 PLN

DOFINANSOWANIA Z RR:                                                                                                         3100,00 PLN, W TYM:

 1. 1.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WF: 800,00 PLN

Organizacja „Sportowego Dnia Dziecka” (zakup sprzętu rekreacyjnego, medali, dyplomów, słodyczy). Nagrody dla najlepszych sportowców (książki, dyplomy);

 1. 2.       ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY: 400,00 PLN

Nagrody dla uczniów za udział w konkursach: „Alfik”, „Kangur”, „Dolnośląskie Mecze Matematyczne”, Gry matematyczne i logiczne. Konkurs Twórczości Pro środowiskowej, Przyrodnicy „Supernowa”, Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny;

 1. 3.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: 800,00 PLN

„Olimpiada Lekkoatletyczna Klas Młodszych”, konkurs recytatorski, , konkurs matematyczny, konkurs wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”;

 1. 4.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HUMANISTÓW: 500,00 PLN

powiatowy konkurs recytatorski, szkolny konkurs recytatorski, konkurs recytatorski „Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów”, konkurs krasomówczy, drużyna „Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych”, konkurs wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”, konkurs mitologiczny, „Alfik” humanistyczny, „Asy z szóstej klasy”, konkurs historyczny, ekologiczny konkurs literacki;

 1. 5.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH: 500,00 PLN

Nagrody w konkursach: recytatorskim, piosenki niemieckojęzycznej, konkursach języka angielskiego;

 1. 6.       ZESPÓŁ NAUCZYCIELi RELIGII: 100 PLN

Nagrody dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej;

 

 

*PYTANIA DO DYREKCJI SP NR 1 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 30.09.2014 (przekazane dyrekcji SP 1 16 października)

     
Lp. Pytanie/działanie Odpowiedź Dyrekcji SP nr 1
1 Organizacja spotkania przedstawicieli rodziców z osobą prowadzącą sklepik w szkole,przede wszyskim w celu uzgodnienia sprzedawanego dzieciom asortymentu. Takie spotkanie jest możliwe. Pani prowadząca sklepik chętnie porozmawia z wybraną reprezentacją Rodziców. Prosimy o podanie kilku terminów odpowiadających grupie inicjatywnej.
2 Jaka jest decyzja w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci? To nie nasza decyzja… My wnioskujemy, prosimy. Wydaje się, że tym razem uda się (być może miał na to wpływ pomysł z listami poparcia rodziców dla tej inicjatywy?). Najblizsze tygodnie pokażą.
3 Organizacja półkolonii w szkole w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich dofinansowanych przez miasto. Ferie i wakacje to czas, gdy w szkole dzieje się bardzo dużo. Ciągle mamy remonty (plany także na ferie zimowe i kolejne wakacje), dlatego organizacja takich półkolonii, przynajmniej na razie, jest niemożliwa. 
4 Organizacja zajęć sportowych SKS dla dziewcząt z klas I-III. (dla chłopców jest możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych) Liczba zajęć dodatkowych (prowadzonych przez nauczycieli SP 1) uzależniona jest od obiektywnych mozliwości (limit godzin, godziny KN). Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego prowadzi już kilka godzin zajęć dla dzieci (także w ramach wolontariatu - społecznie).
5 Zapewnienie cateringu dla "Zerówki" podczas ferii i wakacji, mimo, że pozostałe klasy mają wtedy wolne. Jeśli  w czasie ferii i wakacji dzieci będą chodziły do szkoły (do "zeróweczki"), rodzice zapłaca za obiady (tak, jak to się dzieje w ciagu całego roku), obiady będą gotowane i wydawane (nie catering!).
6 Umożliwienie, aby program "Jabłka w szkole" działał cały rok. Program. o którym mowa to "Owoce i warzywa w szkole" i stąd problem. Z naszego doswiadczenia (próbowaliśmy!) wynika, że jakość warzyw i części owoców proponowanych dzieciom w drugim semestrze pozostawia wiele do życzenia (liczne reklamacje). Wspólnie z Rodzicami wymyślilismy obowiazujacy system (jesień/zima: owoce; zima/wiosna: mleko). Trudno też logistycznie (i nie tylko) lączyć mleko i owoce...
7 Udostępnienie planu zajęć dodatkowych na stronie internetowej szkoły. Jest już na stronie. Opóźnienie wynika z faktu "przebudowy" strony, a także problemów ze świetlicą dla uczniów klas starszych (pracowali w niej przez trzy tygodnie września nauczyciele przedmiotowcy).
8 Udostępnienie informacji o konkursach organizowanych w szkole na stronie www szkoły. Takie informacje się pojawiają.
9 Kiedy będzie dostępny dziennik elektroniczny? Dziennik jest "dostępn"y, tylko nie działa tak, jak należy - gubi wpisane dane, pojawiają się kolejne błędy (nie można wpisać niezbędnych szkolnych danych) . Firma przygotowująca na zlecenie Wydziału Edukacji dziennik elektroniczny ciągle nad nim pracuje, poprawia… Też nie możemy się doczekać chwili, kiedy zadziała dziennik elektroniczny.
10 Dzieci mają zbyt ciężkie tornistry.  Czy książki do muzyki, plastyki i zajęć komputerowych mogą zostawać w szkole?
Znaleźć sposób na lżejsze plecaki.
Dzieci mają teraz lżejsze tornistry, bo wspólnie z Rodzicami zadbaliśmy o to (podręczniki: polski, matematyka, przyroda, historia, plastyka są w gabinetach). Sukcesywnie dokupujemy kolejne podręczniki do gabinetów (ostatnio: zajęcia komputerowe). Z naszych obserwacji wynika, że mimo możliwości korzystania ze szkolnych podręczników wielu uczniów nosi swoje... (staramy się ich przekonać, ale powołują się na swych Rodziców, którzy wymagają od nich noszenia do szkoły ich własnych ksiażek...).
11 Wystąpienie o dofinanowanie do placy zabaw  z budżtu obywatelskiego w przyszłym roku. Jeśli będzie plac zabaw, nie będzie to możliwe. Chyba że rozbudowa… Obywatelski to nie znaczy szkolny. Grupami projektowymi mogą być także rodzice, mieszkańcy. Im różnorodniejsza jest ta grupa, tym większe szanse odniesienia sukcesu.
12 Rozpoczęcie rozmów na temat budowy nowego systemu ocen z zachowania.  Możemy rozmawiać, choć system punktowy po wstępnych pracach odrzucilismy  kilka lat temu.
13 czy jest szansa aby uczniowie mieli w szkole własne szafki? Nie widzimy takiej potrzeby. Dzieci mają szatnię (wyremontowaną z środków miejskich, nie moglibyśmy liczyć na żadne wsparcie...), w której zostawiają okrycia wierzchnie; podręczników w wiekszości nie noszą; strój gimnastyczny, ze względów higienicznych, musi wracać do domu… Przed remontem bloku sportowego i szatni robiliśmy sumulację, z której wynikało, że szafki zajęłyby zbyt dużo miejsca na korytarzach szkolnych.

*Prezydium Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
w dniu 30 września 2014 r. (wtorek) na godzinę 17. O przybycie jest proszony jeden przedstawiciel
z każdej klasy.

 

* Oto adres mailowy Rady Rodziców SP 1: rr.sp1.wroclaw@gmail.com

Numer rachunku Rady Rodziców SP 1: 81 1240 4025 1111 0000 4259 7177
Skarbników klasowych prosimy o wpłaty tytułem: wpłata na Radę Rodziców SP 1 z klasy...

Aktualności Rady Rodziców SP 1 znajdować się będą w zakładce Aktualności http://sp1.wroclaw.pl/node/481.