Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej

W związku z kilkudniową już awarią naszej strony internetowej przypominamy, że osoby, które zdecydują się rekrutować do tejże klasy w naszej szkole, powinny w terminie od 22 do 25.06  (w piątek lub poniedziałek) do godz. 15.00 przynieść do sekretariatu komplet dokumentów:
- wypełniony kwestionariusz - jeśli strona www nadal nie będzie działać, formularz wniosku można pobrać w sekretariacie
- świadectwo ukończenia klasy VII i jego kopię (kopię można zrobić na miejscu w sekretariacie)
- kopie ewentualnych dyplomów laureata za konkursy o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowane przez Kuratora Oświaty
- ewentualne zaświadczenia o niepełnosprawności ucznia lub rodziców, rodzeństwa, o rodzinie wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka, o objęciu dziecka pieczą zastępczą.

Ogłoszenie wyników rekrutacji będzie w piątek 29.06. o godz. 15.